Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho tuyến đường dây điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 do Chính Phủ ban hành nhằm: "Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường" thì tuyến đường dây điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 

Xem thêm